Този уебсайт използва "бисквитки", за да осигури по-добри услуги на потребителите си. С използването на този сайт, вие се съгласявате с употребата на "бисквитки". Повече информация. Разбрах

Общи условия

ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ТОЗИ САЙТА bioline.bg Е ОБВЪРЗАНО ОТ НАСТОЯЩИТЕ ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ. ЧРЕЗ ДОСТЪПА ДО (ЗАРЕЖДАНЕТО НА) САЙТА, ВИЕ ПРИЕМАТЕ И СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ С УСЛОВИЯТА В ТЯХ, КАТО СЕ ЗАДЪЛЖАВАТЕ ДА ГИ СПАЗВАТЕ. В СЛУЧАЙ, ЧЕ НЕ СТЕ СЪГЛАСНИ С ВСИЧКИ УСЛОВИЯ ПО-ДОЛУ, МОЛЯ НЕ ИЗПОЛВАЙТЕ САЙТА. С ИЗПОЛЗВАНЕТО НА САЙТА ВИЕ ДЕКЛАРИРАТЕ ОСВЕН СЪГЛАСИЕТО СИ С ТЯХ, СЪЩО И, ЧЕ ИМАТЕ ПРАВОТО, ПЪЛНОМОЩИЯТА И ДЕЕСПОСОБНОСТТА ДА ПРИЕМЕТЕ И ДА БЪДЕТЕ ОБВЪРЗАНИ С ТЕЗИ УСЛОВИЯ.

 

Общи условия и правила за ползване на услугите предоставяни чрез bioline.bg

Тези общи условия уреждат взаимоотношенията между потребителите на информационната платформа bioline.bg (електронен магазин) и собственика на платформата, които възникват във връзка и по повод разглеждането на сайта, ползването на услугите, предоставени от него, както и в случай на сключване на договор за покупко-продажба по електронен път.

Информационната платформа е собственост на МИ ТРЕЙД ГРУП ЕООД, ЕИК BG203840428, София. бул. Джавахарвал Неру №29, телефон за контакт: +359 89 4444176.

 

 1. Определения на термините използвани в текста на общите условия:

Website: („website”) e обособено място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси;

Информационна платформа за онлайн пазаруване: е цялостен продукт, който дава възможност на потребителите да получават достъп до разнообразна информация чрез хипервръзки към ресурси, разположени на сървъра на Собственика или на други сървъри извън контрола на последния;

Потребител е физическо или юридическо лице, регистрирано като такова според законите на Р. България, което е регистрирало потребителски профил в рамките на информационната платформа за онлайн пазаруване.

Потребителско име е избран от потребителя уникален код от букви, цифри и знаци, посредством който той се индивидуализира в отношенията си с Изпълнителя.

Парола е код от букви, цифри и знаци, който заедно с потребителското име индивидуализира потребителя  и който заедно с потребителското име служи за достъп до потребителския му профил.

Потребителският профил е обособена част от уебсайта www.bioline.bg съдържаща информация за Потребителя, предоставена от него при регистрацията му и съхранявана, ползвана и обработвана от МИ ТРЕЙД ГРУП ЕООД, ЕИК BG203840428,  единствено и само за целите по чл. 4, ал. 1, т.3 от Закона за защита на личните данни. Достъпът до клиентския профил се осъществява чрез въвеждане на потребителско име (емайл) и парола. Потребителският профил осигурява на Потребителя възможност по всяко време да преглежда и редактира данните, въведени при регистрацията, както и осигурява пълен достъп до всички негови заявки за закупуване, предоставя възможност за отказ от получаване на съобщения с информационна и рекламна цел и др.;

Цена: е обявената до всеки артикул цена на стока, представляваща стойността за един брой, като цената е обявена в български лева, без да включва цена за доставката. В случай, че цената е обявена в друга валута, продажната цена на артикулите се трансформира в български левове на база дневния курс на БНБ в деня на подаването на заявката;

Цена – доставка: цената за доставка на заявените продукти, обявена в британски паудове. Цената на доставката се трансформира в български левове на база дневния курс на БНБ в деня на подаването на заявката.

Крайната цена: е сумата от сбора на цената на избрания/ните артикули заедно с цената за доставката, обявена в левове;

Артикул: определен вид стока, притежаващ притежаващ своята идентификация и  индивидуализация.

 

 1. Описание

Информационна платформа за онлайн пазаруване, находяща се на интернет адрес с домейн bioline.bg, предоставя на потребителите възможност за пазаруване на стоки от типа хранителни доставки и козметика с директна доставка за региона на Република България, без за това да е необходима регистрация на потребителски профил. В случай на желание за регистрация на профил, потребителя следва по долу изброените стъпки, като в случай на отказ от това, потребителят следва само стъпките касаещи поръчката.

Сайта осъществява контакт между потребители и доставчици/производители, в това число и логистика по приемането, обработването и доставката на избраната от потребителя стока,

 • Потребителски профил, Права и задължения на потребителя (регистриран и нерегистриран)
 1. Стъпки

В онлайн платформата потребителски профил могат да създават както физически, така и юридически лица, регистрирани като такива според действащото законодателство в Р. България. За да се създаде активен потребителски профил, лицето трябва да попълни съществуващия в платформата формуляр за регистрация, като в него посочи валиден e-mail адрес, три имена, адрес за доставка, телефон за контакт и парола. Попълненият формуляр става електронен документ по смисъла на чл. 3 ЗЕДЕП, при регистрация потребителят изрично посочва че е съгласен с настоящите общи условия, а според чл. 3 ал. 2 ЗЕДЕП писмената форма се смята за изпълнена и двете страни по договора са обвързани с тях.

Като се регистрира в платформата, потребителят потвърждава, че данните във формуляра за регистрация са верни и не нарушават права и интереси на трети лица.

 

 

 1. Права и задължения на потребителите

А. Потребителят отговаря за всички свои действия, които са резултат от използването на сайта през неговия профил, включително за сключени договори и настъпили плащания. При използване на онлайн платформата потребителите са длъжни да избягват извършването на  действия, които нарушават закона.

Б. Потребителят се задължава при ползване на предоставения му достъп до електронната система да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони и настоящите Общи условия. Да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права, включително право на интелектуална собственост; да уведомява незабавно сайта за всеки случай на извършено или открито нарушение, да не се намесва в правилното действие на системата, включително, но не само, да не осуетява процедурата по идентификация на друг потребител, да не осъществява достъп извън предоставения, да не накърнява или възпрепятства наличността, надеждността или качеството на предоставения достъп, както и да не го използва по начин, предизвикващ отказ от използването му. Да не се представя за друго лице или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група хора, да не извършва злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия.

В. Потребителят не може да извлича, възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси, публикувани на уебсайта, както и да създава собствена база данни в електронен или друг вид от принадлежащите информационни ресурси към базите данни, разположени на уебсайта на, без изричното разрешение на МИ ТРЕЙД ГРУП ЕООД, ЕИК BG203840428.

 1. Защита на личните данни

А. МИ ТРЕЙД ГРУП ЕООД, ЕИК BG203840428, е регистриран администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни и се задължава да полага необходимата и дължима грижа и отговаря за защита на информацията за потребителя, станала му известна по повод на регистрацията - предмет на настоящите Общи условия, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие, злоумишлени действия на трети лица или по разпореждане от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са компетентни да изискват и събират такава информация, в рамките на своята дейност и при спазване на законово установените процедури;

Б. В регистрационната форма, попълвана от потребителя, МИ ТРЕЙД ГРУП ЕООД, ЕИК BG203840428, обозначава задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставянето им. С изразяване на съгласие с настоящите Общи условия, потребителят се съгласява информацията за него да бъде обработвана по предвидения в тях ред.

В. Ограниченията по буква „А” не се прилагат в случай, че потребителят или лица под негов контрол са извършили злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия или са нарушили права или законни интереси на трети лица. В този случай МИ ТРЕЙД ГРУП ЕООД, ЕИК BG203840428, има право да предостави личната информация за потребителя на съответните компетентни държавни органи, съгласно действащото законодателство.

Г. С приемането (чекирането на графа приемам) на настоящите Общи условия, потребителят се съгласява Личните му данни да се използват от МИ ТРЕЙД ГРУП ЕООД, ЕИК BG203840428, за идентификация по сключените договори, отчетно-счетоводни цели, статистическа обработка и маркетингови цели в съответсвие с чл. 4 от Закона за защита на личните данни.

 1. Поръчка
 2. Цените на стоките и артикулите предлагани чрез платформата за онлайн пазаруване достъпна чрез домейн bg са цени без цената за доставката. Цената за доставката се определя отделно при осъществяването на поръчката.

 

 1. Стъпки, през който потребителят трябва да премине за направи валидна поръчка
 • избор на артикул, по вид и характеристика;
 • добавяне в потребителска кошница;
 • регистрация, за нов потребител или вход в системата на информационната платформа, за регистриран потребителски профил, или избор на опция без регистрация;
 • избор на вида плащане, който ще е най-удобен за потребителя, както и начина, по които да се осъществи доставката (чрез куриер или др.);
 • запознаване и съгласяване с общите условия за ползване;
 • след извършването на горните стъпки, потребителя отново потвърждава поръчката в сайта, което действие я валидизира и има обвързващо значение за страните.

 

 1. Правила за поръчка: Договорът сключен между потребителя и сайта е договор за продажба от разстояние при условията на авансово или отложено плащане. Начините и средствата за плащане са:
 • Авансово:

- EasyPay, bPay, ePay, eBG, PayPal, Transcard, Банков път и кредитни карти

 • Отложено плащане:

- при доставка на точен адрес;

- при получаване в офис на съответната куриерска фирма или в оторизиран офис на bioline.bg.

 

 1. Доставка

 

 1. Потребителят има право да избере дали заявената, поръчана и предплатена(или отложена за плащане след доставката) от него стока може да му бъде доставена директно на адрес, посочен от него, чрез куриер или да я вземе лично от офиса на МИ ТРЕЙД ГРУП ЕООД, ЕИК BG203840428.
 2. Стойността на куриерските и транспортни разходи не е включена в цената на стоките и артикулите. Тя се определя съгласно тарифите на избрания куриер, като потребителят може да се осведоми за нея от тарифната им таблица.
 3. Срок на доставката: в период до 3 работни дни след приемането и обработването на поръчката. Доставчика си запазва правото да удължи срока на доставката с период до 30 работни дни, при обстоятелства различни от нормалните. Доставчика ще уведоми потребителя чрез имейл, в такъв случай, за обстоятелствата, възможностите и правата му.
 4. В случай, че избраният, поръчан и предплатен артикул е изчерпан и доставчика е в невъзможност да изпълни поръчката, преведената от потребителя сума автоматично се зарежда като кредит в неговия потребителски профил. Така той ще може да я използва при бъдещи свои покупки. Потребителят има право, при изрично желание от негова страна платената сума да му бъде възстановена.

 

 1. Отговорност

 

 1. МИ ТРЕЙД ГРУП ЕООД, ЕИК BG203840428, не гарантира за верността, точността и надеждността на всички материали, съдържащи се в Сайта. Всички материали са предназначени само за информация и не представляват съвет за покупка на съответната Стока.
 2. При допуснати технически грешки в съдържанието, валидно сключените Договори за продажба обвързват страните по тях, освен ако същите не бъдат унищожени по реда на приложимото законодателство - в последния случай нито потребителят нито МИ ТРЕЙД ГРУП ЕООД ще дължат обезщетение на която и да е от страните.
 3. МИ ТРЕЙД ГРУП ЕООД не гарантира непрекъснат и напълно надежден достъп до Сайта и не поема никаква отговорност за загуби или щети, възникнали в резултат на проблеми с достъпа до Сайта.
 4. МИ ТРЕЙД ГРУП ЕООД, си запазва правото да спира Сайта по всяко време без да обосновава причини за това, включително но не само поради актуализации, подобрения или профилактика, като не носи отговорност за такова спиране.
 5. МИ ТРЕЙД ГРУП ЕООД не отговаря за съдържанието на сайтове достъпни чрез публикувани на Сайта хипервръзки (препратки, линкове), съгласно разпоредбите на Закона за електронната търговия.
 6. Авторските права и всички други права на интелектуална собственост в материали, съдържащи се на Сайта, заедно с неговия дизайн, изображения и сорс код, принадлежат на МИ ТРЕЙД ГРУП ЕООД и са под закрилата на действащото в областта на интелектуалната собственост национално и международно законодателство.
 7. МИ ТРЕЙД ГРУП ЕООД може да измени настоящите Общи условия за ползване по всяко време като публикува нова тяхна версия с указване на датата на извършването на съответните изменения и датата на тяхното влизане в сила. За предоставени услуги преди датата на влизане в сила на извършените изменения, ще се прилагат правилата на действащите към този момент Общи условия за ползване.
 8. Потребителят се задължава при ползване на предоставения му достъп до интернет базирана информационна система:
 • да спазва българското законодателство, настоящите Общи условия и да съобразява поведението си с добрите нрави;
 • да не се намесва в правилното функциониране на системата
 • да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права и да уведомява незабавноМИ ТРЕЙД ГРУП ЕООД за всеки случай на извършено или открито нарушение;
 • да не се представя за друго лице или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група хора;
 • да не извършва злонамерени действия по смисъла на настоящите Общи условия;
 1. Потребителят не може да извлича, възпроизвежда, изтрива, заличава, променя, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси, публикувани на уебсайта на “bioline.bg”, както и да създава собствена база данни в електронен или друг вид от принадлежащите информационни ресурси към базите данни, разположени на уебсайта на “bioline.bg”, без изричното разрешение на МИ ТРЕЙД ГРУП ЕООД.
 2. МИ ТРЕЙД ГРУП ЕООД си запазва правото да предлага отстъпки и ваучери за отстъпки, да дава награди и талони за участие в томболи по свое усмотрение.
 • Оплаквания и Рекламации –

            Потребителите имат право на рекламация или да се откажат от сключения договор в             сроковете и при условията предвидени и регулирани от законите в Р. България, в             частност Закон за защита на потребителя.

 • Търговски съобщения

 

С приемането на настоящите общи условия потребителят дава своето съгласие, сайтът да му изпраща съобщения с информационна и рекламна цел във връзка с офертите и промоциите предлагани от сайта.

 

РЕКЛАМАЦИЯ

1.  Потребителят има право на рекламация за всяко несъответствие на стоката с договореното/поръчаното, когато след доставката, са открити несъответствия с договора за продажба.

2.1.  Потребителят има право да предяви рекламация на стоката, независимо от това дали производителят или търговецът е предоставил търговска гаранция на стоката или услугата.

2.2.  Когато удовлетворяването на рекламацията се извършва чрез замяна на стоката с друга, съответстваща на договореното, търговецът ще запази на потребителя първоначалните гаранционни условия.

3. При предявяване на рекламацията на стока потребителят може да претендира за възстановяване на заплатената сума, за заменяне на стоката с друга, съответстваща на договореното или за отбив от цената.

4.1. Рекламацията се подава устно /тел: 0894444176, офис: София. бул. Джавахарвал Неру №29 или писмено чрез, имейл, по поща или подадена в офиса на дружеството, а именно:

email: info@bioline.bg

адрес:  офис: София. бул. Джавахарвал Неру №29
4.2. При предявяване на рекламация потребителят посочва предмета на рекламацията, предпочитания от него начин за удовлетворяване на рекламацията, съответно размера на претендираната сума, и адрес, телефон и email за контакт.

4.3. При подаване на рекламация потребителят задължително следва да приложи и документите, на които се основава претенцията, а именно:

1. касова бележка или фактура;

2. протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката или услугата с договореното;

3. други документи, установяващи претенцията по основание и размер.

4.4. Рекламацията на потребителска стока може да се предяви до две години от доставката на стоката, но не по-късно от два месеца от установяване на несъответствието с договореното, както и след истичането и на срока на годност.

4.5. Срокът спира да тече през времето, необходимо за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора.

4.6. Ако търговецът е предоставил търговска гаранция на стоката и срокът на гаранцията е по-дълъг от сроковете за предявяване на рекламацията по ал. 1, рекламацията може да се предяви до изтичането на срока на търговската гаранция.

4.7. Предявяването на рекламация не е пречка за предявяване на иск.


 ПРАВО НА ОТКАЗ

1. Потербителят има право да се откажете от настоящия договор, без да посочва причини за това, в срок от14 дни и срещу касова бележка.

2. Срокът за отказ е 14 дни считано от датата, на която потребителя или трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя, е влезло във владение на стоката.

3.  За да упражни потребителя правото си на отказ, трябва да уведоми търговеца за решението си да се откаже от договора с недвусмислено заявление, както и следното: /име, географски адрес, телефонен номер, електронен адрес/.

4.1. Заявяването на правото на отказ се подава устно /тел: 0894444176, офис: София. бул. Джавахарвал Неру №29 или писмено чрез предоставения в информационната платформа СТАНДАРТЕН ФОРМУЛЯР ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВО НА ОТКАЗ , изпратен на имейл, по поща или подаден в офиса на дружеството, а именно:
email: info@bioline.bg
адрес: София. бул. Джавахарвал Неру №29

4.2. След получаване на отправения отказ, търговецът ще изпрати съобщение за потвърждение на получаването на отказа по email.

5. Използването на предоставения формуляр не е задължително но е препоръчително.

6. За да спази потребителя срока за отказ от договора, следва да изпрати съобщението си относно упражняването на право на отказ преди изтичането на срока за отказ от договора, а именно: 14 дни считано от датата, на която потребителя или трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя, е влезло във владение на стоката.

7. В случай, че потребителя се откаже от настоящия договор, търговецът ще възстанови всички плащания, които са получени от потребителя, с изключение на допълнителни разходи, свързани с избран от потребителя начин на доставка, без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни считано от датата, на която търговеца е информиран за потребителското решение за отказ от договора. Търговецът ще извърши възстановяването, като използва същото платежно средство, използвано от потребителя при плащането, освен ако потребителя изрично не се е съгласил/посочил друг начин. Във всеки случай на въстановяване, няма да има транзакционни разходи за потребителя.

8.1.Потребителят следва да изпрати или да върне обратно стоките на търговеца, като потребителя поеме преките разходи по връщане на стоките, на адрес, както следва /…………………………………………………………………../, без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни след деня, в който е информирал търговеца за отказа си от договора.

8.2. Срокът се счита за спазен, ако ни изпратите обратно стоките преди изтичането на 14-дневния срок;


Орган регулиращ дейността

Комисия за защита на потребителя /КЗП/

https://kzp.bg/kontakti 

тел: 0700 111 22

email: info@kzp.bg

адрес: гр. София, пл. Славейков, №4А, ет. 3, 4 и 6


 1. Приложимо Право

 

Всеки спор относно действието на настоящите Общи условия за ползването на сайта, или с тяхното нарушаване, включително споровете и разногласията относно действителността, тълкуването, прекратяването, изпълнението или неизпълнението на задължения на страните, ще се уреждат от страните по приятелски начин. При непостигане на съгласие спорът ще се отнася за решаване пред съответния родово компетентен съд в гр.София по реда на Гражданския процесуален кодекс.

Решение от компетентен съд или изменение на законодателството, което прави някое от условията на тези Общи условия за ползването на сайта невалидно, недействително или неизпълнимо, ще се отнася само до това условие и няма да прави никое друго условие невалидно, недействително или неизпълнимо и всички други условия ще останат в пълна сила и ефект, доколкото не са повлияни съществено от изменението.

За всички неуредени въпроси се прилагат разпоредбите на българското гражданско законодателство.

С поставяне на отметка, срещу Общи условия на МИ ТРЕЙД ГРУП ЕООД, ЕИК BG203840428, ПОТРЕБИТЕЛЯ /КУПУВАЧ/ декларира, че е запознат с настоящите Общи условия и ги приема безусловно, като се задължава да ги спазва.

Ползването на интернет портал www.bioline.bg от Вас представлява приемане от Ваша страна на всички правила, условия и указания.

Настоящите Общи условия и правила  за работа с клиенти  на МИ ТРЕЙД ГРУП ЕООД, ЕИК BG203840428, отменят всички предходни такива и са в сила от деня на публикуването им 01/11/2015 г.

                                                                                            

 

                                                                                            

 

aswisepix